صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۰۷,۵۱۹,۷۴۹,۸۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰۷,۵۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰۷,۵۲۰
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۵۰۷,۵۲۰ ۵۰۷,۵۲۰ ۵۰۷,۵۲۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۵۱۹,۷۴۹,۸۳۵
  ۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۵۰۷,۴۰۴ ۵۰۷,۴۰۴ ۵۰۷,۴۰۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۴۰۴,۱۹۴,۵۵۵
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۵۰۷,۳۲۳ ۵۰۷,۳۲۳ ۵۰۷,۳۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۳۲۳,۲۰۶,۶۴۴
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۵۰۷,۲۴۲ ۵۰۷,۲۴۲ ۵۰۷,۲۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۲۴۲,۴۰۳,۴۱۶
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۵۰۷,۱۶۲ ۵۰۷,۱۶۲ ۵۰۷,۱۶۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۱۶۱,۷۸۴,۴۷۹
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۵۰۷,۰۸۱ ۵۰۷,۰۸۱ ۵۰۷,۰۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۰۸۱,۳۴۹,۴۳۸
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۵۰۷,۰۰۱ ۵۰۷,۰۰۱ ۵۰۷,۰۰۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۷,۰۰۱,۰۹۷,۹۰۳
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۵۰۶,۹۲۱ ۵۰۶,۹۲۱ ۵۰۶,۹۲۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۹۲۱,۱۱۵,۸۸۳
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۵۰۶,۸۴۱ ۵۰۶,۸۴۱ ۵۰۶,۸۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۸۴۱,۲۳۰,۱۸۸
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۵۰۶,۷۶۲ ۵۰۶,۷۶۲ ۵۰۶,۷۶۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۷۶۱,۵۲۶,۸۳۱
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۵۰۶,۶۸۲ ۵۰۶,۶۸۲ ۵۰۶,۶۸۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۶۸۲,۰۰۵,۴۲۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۵۰۶,۶۰۳ ۵۰۶,۶۰۳ ۵۰۶,۶۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۶۰۲,۶۶۵,۵۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۵۰۶,۵۲۴ ۵۰۶,۵۲۴ ۵۰۶,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۵۲۳,۵۰۶,۹۱۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۵۰۶,۴۴۵ ۵۰۶,۴۴۵ ۵۰۶,۴۴۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۴۴۴,۵۱۰,۷۶۴
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۵۰۶,۳۶۶ ۵۰۶,۳۶۶ ۵۰۶,۳۶۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۳۶۵,۷۱۰,۷۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۵۰۶,۲۸۷ ۵۰۶,۲۸۷ ۵۰۶,۲۸۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۸۷,۰۹۰,۷۱۲
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۵۰۶,۲۰۹ ۵۰۶,۲۰۹ ۵۰۶,۲۰۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۲۰۸,۶۵۰,۳۵۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۵۰۶,۱۳۰ ۵۰۶,۱۳۰ ۵۰۶,۱۳۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۶,۱۳۰,۳۸۹,۲۷۳
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۵۰۵,۷۵۰ ۵۰۵,۷۵۰ ۵۰۵,۷۵۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۷۴۹,۷۳۶,۷۹۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۵۰۵,۶۷۲ ۵۰۵,۶۷۲ ۵۰۵,۶۷۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۵,۶۷۱,۸۳۳,۱۲۵
  مشاهده همه