صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۵,۱۹۶,۸۳۲,۲۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۵,۱۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۵,۱۹۷
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۵۱۵,۱۹۷ ۵۱۵,۱۹۷ ۵۱۵,۱۹۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۱۹۶,۸۳۲,۲۷۱
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۵۱۵,۱۱۸ ۵۱۵,۱۱۸ ۵۱۵,۱۱۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۱۱۷,۹۷۸,۳۱۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۵۱۵,۰۳۳ ۵۱۵,۰۳۳ ۵۱۵,۰۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۳۳,۰۷۱,۷۴۴
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۵۱۴,۹۵۵ ۵۱۴,۹۵۵ ۵۱۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۹۵۴,۵۸۶,۰۰۵
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۵۱۴,۸۷۶ ۵۱۴,۸۷۶ ۵۱۴,۸۷۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۸۷۶,۲۸۳,۷۹۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۵۱۴,۷۹۸ ۵۱۴,۷۹۸ ۵۱۴,۷۹۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۹۸,۱۶۴,۷۰۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۵۱۴,۷۲۰ ۵۱۴,۷۲۰ ۵۱۴,۷۲۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۰,۲۲۸,۳۷۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۵۱۴,۶۴۲ ۵۱۴,۶۴۲ ۵۱۴,۶۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۶۴۲,۴۷۴,۳۸۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۵۱۴,۵۶۵ ۵۱۴,۵۶۵ ۵۱۴,۵۶۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۵۶۴,۹۰۲,۳۷۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۵۱۴,۴۸۸ ۵۱۴,۴۸۸ ۵۱۴,۴۸۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۴۸۷,۵۱۱,۹۴۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۵۱۴,۴۱۰ ۵۱۴,۴۱۰ ۵۱۴,۴۱۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۴۱۰,۳۰۲,۷۱۸
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۵۱۴,۳۳۳ ۵۱۴,۳۳۳ ۵۱۴,۳۳۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۳۳۳,۲۷۴,۳۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۵۱۴,۲۵۶ ۵۱۴,۲۵۶ ۵۱۴,۲۵۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۲۵۶,۴۲۶,۳۲۳
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۵۱۴,۱۸۰ ۵۱۴,۱۸۰ ۵۱۴,۱۸۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۱۷۹,۷۵۸,۳۹۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۵۱۴,۱۰۳ ۵۱۴,۱۰۳ ۵۱۴,۱۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۱۰۳,۲۷۰,۱۳۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۵۱۴,۰۲۷ ۵۱۴,۰۲۷ ۵۱۴,۰۲۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۰۲۶,۹۶۱,۱۷۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۵۱۳,۹۵۱ ۵۱۳,۹۵۱ ۵۱۳,۹۵۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۳,۹۵۰,۸۳۱,۱۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۵۱۳,۸۷۵ ۵۱۳,۸۷۵ ۵۱۳,۸۷۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۳,۸۷۴,۸۷۹,۶۰۹
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۵۱۳,۷۹۹ ۵۱۳,۷۹۹ ۵۱۳,۷۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۳,۷۹۹,۱۰۶,۲۵۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۵۱۳,۶۶۸ ۵۱۳,۶۶۸ ۵۱۳,۶۶۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۳,۶۶۸,۴۵۵,۶۱۸
  مشاهده همه