صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۷,۲۰۶,۴۱۵,۰۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۷,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۷,۲۰۶
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۵۱۷,۲۰۶ ۵۱۷,۲۰۶ ۵۱۷,۲۰۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۲۰۶,۴۱۵,۰۵۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۵۱۷,۱۲۹ ۵۱۷,۱۲۹ ۵۱۷,۱۲۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۱۲۸,۵۷۶,۴۰۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۵۱۷,۰۵۱ ۵۱۷,۰۵۱ ۵۱۷,۰۵۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۷,۰۵۰,۹۱۹,۹۸۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۵۱۶,۹۷۳ ۵۱۶,۹۷۳ ۵۱۶,۹۷۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۹۷۳,۴۴۵,۳۸۴
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۵۱۶,۸۹۶ ۵۱۶,۸۹۶ ۵۱۶,۸۹۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۸۹۶,۱۵۲,۲۳۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۵۱۶,۸۱۸ ۵۱۶,۸۱۸ ۵۱۶,۸۱۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۸۱۷,۷۷۶,۵۱۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۵۱۶,۸۱۸ ۵۱۶,۸۱۸ ۵۱۶,۸۱۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۸۱۷,۷۷۶,۵۱۸
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۵۱۶,۷۴۱ ۵۱۶,۷۴۱ ۵۱۶,۷۴۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۷۴۰,۹۳۶,۱۲۱
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۵۱۶,۶۶۴ ۵۱۶,۶۶۴ ۵۱۶,۶۶۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۶۶۴,۲۷۵,۷۶۴
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۵۱۶,۵۸۸ ۵۱۶,۵۸۸ ۵۱۶,۵۸۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۵۸۷,۷۹۵,۰۶۹
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۵۱۶,۵۱۱ ۵۱۶,۵۱۱ ۵۱۶,۵۱۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۵۱۱,۴۹۳,۶۵۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۵۱۶,۴۳۵ ۵۱۶,۴۳۵ ۵۱۶,۴۳۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۴۳۵,۳۷۱,۱۴۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۵۱۶,۳۵۹ ۵۱۶,۳۵۹ ۵۱۶,۳۵۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۳۵۹,۴۲۷,۱۶۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۵۱۶,۲۸۴ ۵۱۶,۲۸۴ ۵۱۶,۲۸۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۲۸۳,۶۶۱,۳۲۸
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۵۱۶,۱۳۶ ۵۱۶,۱۳۶ ۵۱۶,۱۳۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۱۳۶,۰۳۰,۷۳۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۵۱۶,۰۶۳ ۵۱۶,۰۶۳ ۵۱۶,۰۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۶۲,۷۳۱,۲۳۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۵۱۵,۹۸۲ ۵۱۵,۹۸۲ ۵۱۵,۹۸۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۹۸۲,۳۴۹,۶۱۶
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۵۱۵,۹۰۲ ۵۱۵,۹۰۲ ۵۱۵,۹۰۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۹۰۲,۱۵۵,۶۹۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۵۱۵,۸۲۲ ۵۱۵,۸۲۲ ۵۱۵,۸۲۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۸۲۲,۱۴۹,۰۵۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۵۱۵,۷۴۲ ۵۱۵,۷۴۲ ۵۱۵,۷۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۷۴۲,۳۲۹,۳۰۴
  مشاهده همه