صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ستاره برتر
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۰۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۹,۴۹۸,۷۶۳,۰۰۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۹,۴۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۹,۴۹۹
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۵۱۹,۴۹۹ ۵۱۹,۴۹۹ ۵۱۹,۴۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۴۹۸,۷۶۳,۰۰۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۵۱۹,۴۹۹ ۵۱۹,۴۹۹ ۵۱۹,۴۹۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۴۹۸,۷۶۳,۰۰۴
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۵۱۹,۴۱۴ ۵۱۹,۴۱۴ ۵۱۹,۴۱۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۴۱۴,۲۴۹,۱۲۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۵۱۹,۳۳۶ ۵۱۹,۳۳۶ ۵۱۹,۳۳۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۳۳۶,۲۰۶,۷۵۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵۱۹,۲۵۸ ۵۱۹,۲۵۸ ۵۱۹,۲۵۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۲۵۸,۳۴۷,۳۲۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۵۱۹,۱۸۱ ۵۱۹,۱۸۱ ۵۱۹,۱۸۱ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۱۸۰,۶۷۰,۴۴۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۵۱۹,۱۰۳ ۵۱۹,۱۰۳ ۵۱۹,۱۰۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۱۰۳,۱۷۵,۷۳۱
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۵۱۹,۰۲۶ ۵۱۹,۰۲۶ ۵۱۹,۰۲۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۹,۰۲۵,۸۶۲,۷۹۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۵۱۸,۹۴۹ ۵۱۸,۹۴۹ ۵۱۸,۹۴۹ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۹۴۸,۷۳۱,۲۵۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۵۱۸,۸۷۲ ۵۱۸,۸۷۲ ۵۱۸,۸۷۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۸۷۱,۷۸۰,۷۲۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۵۱۸,۷۹۵ ۵۱۸,۷۹۵ ۵۱۸,۷۹۵ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۷۹۵,۰۱۰,۸۱۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۵۱۸,۷۱۸ ۵۱۸,۷۱۸ ۵۱۸,۷۱۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۷۱۸,۴۲۱,۱۵۴
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۵۱۸,۶۴۲ ۵۱۸,۶۴۲ ۵۱۸,۶۴۲ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۶۴۲,۰۱۱,۳۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۵۱۸,۵۶۶ ۵۱۸,۵۶۶ ۵۱۸,۵۶۶ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۵۶۵,۷۸۱,۰۲۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۵۱۸,۴۹۰ ۵۱۸,۴۹۰ ۵۱۸,۴۹۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۴۸۹,۷۲۹,۸۰۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۵۱۸,۴۱۴ ۵۱۸,۴۱۴ ۵۱۸,۴۱۴ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۴۱۳,۸۵۷,۳۱۲
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۵۱۸,۳۳۸ ۵۱۸,۳۳۸ ۵۱۸,۳۳۸ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۳۳۸,۱۶۳,۱۶۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۵۱۸,۲۶۳ ۵۱۸,۲۶۳ ۵۱۸,۲۶۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۲۶۲,۶۴۶,۹۸۲
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۵۱۸,۱۸۷ ۵۱۸,۱۸۷ ۵۱۸,۱۸۷ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۱۸۷,۳۰۸,۳۹۸
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۵۱۸,۰۲۳ ۵۱۸,۰۲۳ ۵۱۸,۰۲۳ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۸,۰۲۲,۸۸۳,۲۴۰
  مشاهده همه